احکام تراشیدن ریش


1

سؤال: تراشيدن ريش با تيغ يا با ماشين صفر آيا اشكال دارد؟ براى كسى كه صدق ريش نكرده چطور؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست. و تراشيدن موهاى نازكى كه از كودكى مى رويد اشكال ندارد.


2

سؤال: چرا تراشيدن ريش حرام است؟ منبع آن را لطفاً اعلام نمائيد؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست و دليل احتياط ممكن است وجود بعضى روايات غير معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتياط در دين.


3

سؤال: تراشيدن ريش با ماشين فيليپس چه حكمى دارد؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست.


4

سؤال: در صورت حرمت تراشيدن ريش حدود آن كدام است؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب نبايد تراشيده شود و در حدى ريش بگذارد كه در عرف گفته شود ريش دارد.


5

سؤال: زدن ريش بطوريكه بر روى چانه باقى باشد چه حكمى دارد ؟
پاسخ: بنا بر احتياط واجب جايز نيست .


6

سؤال: تراشيدن ريش به اندازه اى كه صورت سفيد شود حكمش چيست؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست.


7

سؤال: آيا درآوردن توى ريش يعنى زدن تيغ در قسمت بالايى ريش و روى لپ ها حرام است يا خير؟
پاسخ: حرام نيست.


8

سؤال: يك ملاك براى ريش بگوييد. آيا ريش مدل دار مجاز است؟
پاسخ: آنچه بنابر احتياط لازم است اين است كه مقدارى ريش بگذارد كه گفته شود ريش دارد.


9

سؤال: اقتداء كردن به كسى كه موى صورتش را با ماشين شماره صفر مى تراشد چه حكمى دارد؟
پاسخ: در جماعت بايد عدالت امام را احراز نمود.


10

سؤال: آيا گذاشتن ريش كه مستلزم حرج باشد جايز است ؟
پاسخ: اگر گذاشتن ريش مستلزم حرج باشد تراشيدن جايز است .
 

11
سؤال: زدن ريش با تيغ چه مساله دارد و در اين موضوع ميشه عدول كرد به مرجع ديگرى؟
پاسخ: بنا به احتياط واجب جايز نيست و نيست مجتهدى كه فتواى به حليّت داده باشد.

12
سؤال: من جوان هستم و بخشی از موی صورتم روییده آیا کوتاه کردن آن با پایینترین شماره ماشین اصلاح اشکال دارد؟
پاسخ: کوتاه کردن آن به مقداری که عرفا صدق ریش کند مانعی ندارد.

13
سؤال: زدن ریش با ماشین که از ته نمیزند و چانه را با شماره کمتر چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر به مقداری بماند که عنوان ریش صدق کند مانعی ندارد.

14
سؤال: آيا والدين می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسيقی روز ويا تراشيدن ريش منع کنند؟
پاسخ: حق دارند.

15
سؤال: گاهی برخی شركت های اروپايی برای استخدام در شركت خود امتيازی برای افراد ريش تراشيده قايل می شوند آيا جايز است برای استخدام در آن شركت، ريش را تراشيد؟
پاسخ: بنابر حرمت ريش تراشی، چنانكه مقتضای احتياط است مطلب فرضی سؤال، جايز نمی شود.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط رجالی  |